Awaria sieci wodociągowej jest to uszkodzenie lub niesprawność przewodu wodociagowego lub  uzbrojenia powodująca częściową lub całkowitą utratę wymaganych parametrów funkcjonalnych wodociagu. Wskaźnikiem oceny stanu technicznego przewodów, wyrażającym się liczbą uszkodzeń przypadających na kilometr sieci w ciągu roku, jest intensywność uszkodzeń sieci wodociągowej zwana inaczej wskaźnikiem awaryjności. Parametr ten dostarcza informacji o stanie technicznym przewodów wodociągowych, pozwala na zaplanowanie inwestycji dotyczących napraw i wymian przewodów przesyłowych.

Największą częstotliwość występowania awarii  odnotowuje się w przyłączach wodociągowych mimo ze większość z nich zastosowano do budowy przewody z tworzywa sztucznego (PE HD, PVC)

Każda awaria powstała w sieci wodociągowej powoduje przerwę w ciągłości dostaw wody do odbiorców wody. Najczęściej mamy do czynienia z brakiem szczelności i przepustowości oraz z uszkodzeniami uzbrojenia instalacji wodociągowej, wymagającymi napraw z zamknięciem dopływu wody w sieci wodociągowej.

Znalezione obrazy dla zapytania failure of the sewage system

Przyczyny powstania awarii sieci wodociągowych

Zbyt wysokie ciśnienie- Ze względu na ukształtowanie terenu w systemach wodociągowych występują duże różnice wysokości między ujęciami i zbiornikami wody a odbiorcami. W ten sposób istnieją obszary, w których występują nadmierne  ciśnienia. Zbyt wysokie ciśnienie w sieciach rozdzielczych przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia liczby awarii dla przewodów wykonanych z różnych materiałów, w gruntach o wysokim stopniu agresywności, a także do utraty szczelności połączeń kielichowych rur żeliwnych i zasuw.
Wadliwe ułożenie przewodu wodociągowego w gruncie- to częsta przyczyna powstawania uszkodzeń i nieszczelności w sieciach wodociągowych. Dotyczy szczególnie rur posadowionych w gruntach nadmiernie nawodnionych, osiadających czy skalistych. Brak odpowiedniego zagęszczenia gruntu, a także niezastosowanie podsypki i obsypki nad rurą przewodową skutkuje powstawaniem uszkodzenia na skutek przesunięcia osiowego rury lub nacisku punktowego podłoża rodzimego . W przypadku połączeń kołnierzowych powoduje przesunięcie osiowe rury i w rezultacie pęknięcie korpusu przewodu. Należy zwrócić uwagę na narastające skutki, które powoduje wypływająca woda. Może ona wypłukiwać spodnią warstwę podłoża, powodując nieszczelność kolejnych odcinków. Lokalizacja nieszczelności w wymienionych wcześniej gruntach jest szczególnie pracochłonna ze względu na brak wypływu wody na powierzchnię terenu.
Uderzenia hydrauliczne- powstają na skutek nagłej zmiany prędkości przepływu wody silnie oddziałującej na wewnętrzne ścianki rury przesyłowej oraz jej połączenia. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do pęknięcia korpusu rury. Najbardziej odpornym materiałem na skutki oddziaływania uderzeń hydraulicznych jest polietylen, charakteryzujący się zdolnością do sprężystego odkształcania podczas działania nadmiernego ciśnienia.
Nieprawidłowo stosowane materiały- sieci wodociągowe zbudowane są głównie z: żeliwa, PVC, PE HD, stali i AC. Materiał nieodpowiednio dobrany przez projektanta, lub wykonawce rurociągu  do  warunków pracy wodociągu  przyczynia się do powstawania licznych nieszczelności.

Znalezione obrazy dla zapytania failure of the sewage system

Wzrost oporności hydraulicznej-występuje głównie na przewodach wykonanych ze stali i żeliwa. Oporność hydrauliczna wzrasta na skutek zachodzących procesów fizykochemicznych, w wyniku których następuje odkładanie się związków chemicznych na wewnętrznych ściankach rury. Proces ten zwany czasem zarastaniem rur powoduje zmniejszenie przekroju przepływu rury . W takim przypadku zakład wodociągowy dla zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiednich parametrach zwiększa  ciśnienie w danej strefie, aby pokonać narastający opór hydrauliczny, co skutkuje zwiększeniem liczby awarii.